Skip ประกาศ ข่าวสาร

ประกาศ ข่าวสาร

Picture of E-learning Administrator
แบบประเมินโครงการบีซีซีรักการอ่าน
by E-learning Administrator - Thursday, 2 February 2017, 9:18 AM
 
Picture of E-learning Administrator
Bcccourseonline Ner Server
by E-learning Administrator - Thursday, 2 February 2017, 9:16 AM
 

Skip available courses

Available courses

 • ผู้สอน : อาจารย์นารถนารี ทองสมบูรณ์

               อาจารย์สุนีย์ แสงโสภณ

               อาจารย์สุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย

  จำนวนหน่วยกิต :  4 หน่วยกิต

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • ผู้สอน: อ.ธิดาวรรณ แสงหอย และคณะ

  ระดับชั้นป.5

  จำนวน 4 หน่วยกิต