ครูทุกท่านสร้างสามารถแจ้งเปิดรายวิชาออน์ไลน์ได้ โดยส่งรายละเอียดต่อไปนี้

1. รหัสรายวิชา
2. ชื่อรายวิชา
3. ชื่อครูผู้สอน
4. ระดับชั้น
5. จำนวนหน่วยกิต
6. ภาคเรียน และปีการศึกษาที่จะเปิดสอน

No courses in this category