• ผู้สอน : อาจารย์นารถนารี ทองสมบูรณ์

               อาจารย์สุนีย์ แสงโสภณ

               อาจารย์สุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย

  จำนวนหน่วยกิต :  4 หน่วยกิต

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • ผู้สอน: อ.ธิดาวรรณ แสงหอย และคณะ

  ระดับชั้นป.5

  จำนวน 4 หน่วยกิต