ขอบเขตรายวิชา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประถมศึกษาปีที่  ๑     ท ๑๑๑๐๑

ประถมศึกษาปีที่  ๒     ท ๑๒๑๐๑

ประถมศึกษาปีที่  ๓     ท ๑๓๑๐๑

ประถมศึกษาปีที่  ๔     ท ๑๔๑๐๑

ประถมศึกษาปี่ที่  ๕     ท ๑๕๑๐๑

ประถมศึกษาปีที่  ๖     ท ๑๖๑๐๑

กำหนดการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

- ประถมศึกษาปีที่ ๑         ประถมศึกษาปีที่ ๒            ประถมศึกษาปีที่ ๓   

ประถมศึกษาปีที่ ๔          ประถมศึกษาปีที่ ๕           ประถมศึกษาปีที่ ๖

กำหนดการสอนภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

-  ประถมศึกษาปีที่ ๑      -  ประถมศึกษาปีที่ ๒      -  ประถมศึกษาปีที่ ๓

-  ประถมศึกษาปีที่ ๔      -  ประถมศึกษาปีที่ ๕      -  ประถมศึกษาปีที่ ๖

         

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.  ตัวอย่างการเล่านิทานประกอบสื่อ

    กระต่ายในดวงจันทร์         

    น้องต้นกล้า         

          เล่านิทานประกอบสื่อ

2.  ขั้นตอนเข้าระบบและแก้ไขชื่อสกุลของนักเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์


                                                    

กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน                  สโมสรรักษ์ความเป็นไทย2560

ทักษะภาษาศิลป์  ปี 2557              กิจกรรมไทยพอดี ( MIP )

ค่ายทัศนภาษาศิลป์ กรุงเทพฯ - ราชบุรี ปี2558

การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ

สื่อการเรียนการสอน

บทอาขยาน    แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑

บทอาขยาน    ปากเป็นเอก เลขเป็นโท     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บทอาขยาน    สุดสาครเข้าเมืองการะเวก    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บทอาขยาน    วิชาเหมือนสินค้า          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

บทอาขยาน          โคลงโลกนิติ                                ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕            

โคลงสี่สุภาพ   เสียงฤาเสียงเล่าอ้าง        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

         

 

ผลงานนักเรียน  ทบทวนภาษาไทยป.5 ภาค 2/2558    สนุกกับชนิดของคำ ป.6       แบบฝึกหัดทบทวน ป.5 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี 2558    ผลงานนักเรียน ป.6   งาน GT ห้อง ป.5/7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   

คำเป็นคำตาย          เกมคำเป็นคำตาย ป.5 

เกมบุพบท ป.5

เกมมาตราตัวสะกด     

เกมคำพังเพย         

เกมคำอุทาน

เกมเครื่องหมายวรรคตอน  ไตรยางศ์            

เกมไตรยางศ์

กาพย์ยานี 11 ป.5

ประโยคในการสื่อสาร 1

ประโยคในการสื่อสาร 2

การแยกส่วนประกอบของประโยค

คำประสม

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 1

คำบุพบท

คำสันธาน 1

คำสันธาน 2

คำสันธาน 3

คำวิเศษณ์ 1

คำวิเศษณ์ 2

คำอุทาน  1

คำอุทาน  2

สันธาน

คำเป็นคำตาย

อ่านจับใจความ 1

อ่านจับใจความ 2

เครื่องหมายวรรคตอน

มาตราตัวสะกด

คำพังเพย

คำวิเศษณ์

คำซ้อน

คำสรรพนาม

คำบุพบท

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 

สำนวนเกี่ยวกับน้ำ

สำนวนเกี่ยวกับสัตว์

กลอนบทละคร

การ์ตูนสี่ช่อง ผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์

  1. ยุคโบราณ
  2. ยุคกลาง
  3. ยุคใหม่   

นิทานลูกโซ่

ติดต่อเรา

Last modified: Tuesday, 21 November 2017, 2:00 PM