บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                        

                                                         อ.สุรางค์    ทองสว่าง

                             หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                           ประวัติศาสตร์ ป.4

     อ.สุปัญญา  เขียนเจริญ

          สังคมศึกษา ป.6

      

          อ.อรญา  รุ่งทวีสิน

          ประวัติศาสตร์ ป.6

          อ.วรินธร  ไชยกาล

            สังคมศึกษา ป.5

                  อ.เกษมพงศ์  สมบัติมี

           ประวัติศาสตร์ ป.5

  อ.ธมลวรรณ  กานต์กิตติธร

        สังคมศึกษา ป.4

        อ.นพมาศ  หรัญรัตน์

             สังคมศึกษา ป.3

    อ.พิมพ์ปวีณ์  อาจเอี่ยม

         ประวัติศาสตร์ ป.3

      อ.ชนัญชิดา  บุตรหนัน

            สังคมศึกษา ป.2

  อ.แสงเดือน  ศิริสุขชัยวุฒิ

        ประวัติศาสตร์ ป.2

          อ.รุ่งนภา  ทวีเชื้อ

           สังคมศึกษา ป.1

           อ.ลีลา  ศิริมนตรี

           สังคมศึกษา ป.1

 

ขอบเขตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมฯ ปีการศึกษา 2560

วิชาสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา EIP วิชาประวัติศาสตร์  
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.1 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.2 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.2 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.2
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.3 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.3 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.3
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.4 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.5 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5
ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 ขอบเขตวิชาสังคมศึกษา EIP ชั้น ป.6 ขอบเขตวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6

 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมฯ ปีการศึกษา 2560

วิชาสังคมศึกษา - EIP วิชาประวัติศาสตร์  
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.2 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.2
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.3 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.3
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6

                                         

    คำศัพท์ในบทเรียน  ปีการศึกษา 25ุ60

             วิชาสังคมศึกษา - EIP                วิชาประวัติศาสตร์  
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1  
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.2     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.2  
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.3     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.3  
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4  
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5
    คำศัพท์วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6     คำศัพท์วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6

ประกาศข่าวสารต่างๆ จากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

โครงการสังคมสัญจร ปี 2560

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม โครงการพลเมืองเด็กสู่มิติโลก ปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับ ป.4-ุ6

     หัวข้อ    ป.4 ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความพอเพียง

                   ป.5 BCC ยุคใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี

                   ป.6 พลเมือง BCC คิดดีสู่สันติภาพโลก

การแข่งขันปีการศึกษา 2559

                      

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9   ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200

       ผลการแข่งขัน มีดังนี้

                                                       1.1. รอบเจียระไนเพชร            

                                                             นักเรียนได้รับ   รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน  ได้แก่

                                                             เด็กชายไกรวิษย์      ไกยวงศ์              ป.6/8     รางวัลที่นักเรียนได้รับ คือ เกียรติบัตร เหรียญที่ระลึก 

                                                       1.2. รอบเพชรยอดมงกุฎ        

                                                             นักเรียนได้รับ  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 1 คน ได้แก่

                                                             เด็กชายณภัทร        จิวจินดา              ป.6/8   

                                                             รางวัลที่นักเรียนได้รับ คือ  เกียรติบัตร   เหรียญที่ระลึก  ทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท และชุดอุปกรณ์การเรียน

                                                

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8   เมื่อวันเสาร์ที่ 10   กันยายน 2559   ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

     จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร   ผลการแข่งขันมีดังนี้

                                                                              1. รอบเจียระไนเพชร                    นักเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

                                                                                  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น    จำนวน 1 คน ได้แก่ 

                                                                                  เด็กชายจิราวัฒน์    หงส์นิมิตชัย   ป.3/7

                                                                                  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 2 คน ได้แก่

                                                                                  1. เด็กชายไกรวิษย์      ไกยวงศ์              ป.6/8

                                                                                  2. เด็กชายพิชญุตม์       จีระธวัชชัย       ป.6/8

                                                                                  * รางวัลที่นักเรียนได้รับ คือ เกียรติบัตร     เหรียญที่ระลึก *

                                                                               2. รอบเพชรยอดมงกุฎ         นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ

                                                                                   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   จำนวน 1 คน ได้แก่

                                                                                   เด็กชายปราณนต์     กาศสุวรรณ         ป.3/6

                                                                                   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย      จำนวน 2 คน ได้แก่

                                                                                   1. เด็กชายพศิน          หงส์พร้อมมิตร   ป.6/8

                                                                                   2. เด็กชายณภัทร        จิวจินดา              ป.6/8

                                                                                  * รางวัลที่นักเรียนได้รับ คือ  เกียรติบัตร   เหรียญที่ระลึก  ทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท และชุดอุปกรณ์การเรียน *

การตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
จัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดคูเคชั่นสตูดิโอ(ES-ILC)  ใน
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559   นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ทั้งหมด 18 ทีมๆละ 2 คน
โดยทีมของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 18 ทีม  จากทั้งหมด 50 ทีมภาคกลาง  
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร  10400

                                                                                                                                   ผลการแข่งขัน มีดังนี้

                                                                                                                  รองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาคกลาง)

                                                                                                 -เด็กชายธีร์            เมธีพิทักษ์ธรรม     ชั้นป.6/8

                                                                                                 -เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์                  ชั้นป.6/8

                                                                                                 -เด็กชายธีร์ธวัช     กมลทกาภัย           ชั้นป.6/7

                                                                                                 -เด็กชายรชต         ศรีวิชัย                   ชั้นป.6/7

 

                                                                                                  รางวัลชมเชย  ทั้งหมด  16  ทีม    รางวัลที่นักเรียนได้รับ  เกียรติบัตร

 

การแข่งขันปีการศึกษา 2558

 

        แข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  

   จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

          ผลปรากฏดังนี้

                                                                                                                                    1) ช่วงชั้นที่  1

                                                                                                           1.  เด็กชายกฤตภาส      ธีรนุลักษณ์         ป.3/7      ได้รับรางวัลชมเชย 

                                                                                                                ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อม เหรียญและเกียรติบัตร

                                                                                                           2. เด็กชายเอกทัน          ตระกูลธนศาล      ป.3/6    ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                           3. เด็กชายธรรศกร        โภควนิช               ป.3/6    ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                           4. เด็กชายนะโม             หวังศิลปคุณ        ป.3/7      ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                           5. เด็กชายพิชยุตม์          ติยะพิษณุไพศาล     ป.3/7    ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                                   2) ช่วงชั้นที่   2

                                                                                                            1.  เด็กชายธงไชย              อาชานุณยเสก           ป.6/2      ได้รับรางวัลชมเชย 

                                                                                                                 ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อม เหรียญและเกียรติบัตร

                                                                                                             2. เด็กชายอภินัทธ์            รัตนสุคนธ์             ป.6/7        ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                             3. เด็กชายถิระวัส             พินธุโสภณ            ป.6/8        ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                             4. เด็กชายภีม                   คติวานิช                ป.6/8          ได้รับเกียรติบัตร

                                                                                                             5. เด็กชายณภัทร             คงเมือง                  ป.6/7           ได้รับเกียรติบัตร

 

แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2558 

             จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

ผลปรากฏว่า

                                                                                                             ด้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร  ได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรพร้อมเหรียญที่ระลึก 

                                                                                      ดังรายนามต่อไปนี้

                                                                                                                         1.เด็กชายกฤตภาส     ธีรนุลักษณ์         ป.3/7

                                                                                                                        2.เด็กชายนะโม          หวังศิลปคุณ        ป.3/7

                                                                                                                        3.เด็กชายรัญชน์         บูรพาชีพ            ป.6/8

                                                                                                                        4.เด็กชายอภินัทธ์        รัตนสุคนธ์          ป.6/8

                                                                                                                        5.เด็กชายณภัทร          คงเมือง              ป.6/8

 

 

ารทัศนศึกษา กิจกรรม “สังคมสัญจร” ปีการศึกษา 2559

 ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ประถมศึกษา

       แข่งขันตอบปัญหาสังคม "พลเมืองเด็กสู่มิติโลก" ปี 2559                  

                                        แจ้งผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้น ป.4 - ป.6

                                                                                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี

                                                     รางวัลชนะเลิศ                                          เด็กชายจิรเดช                  บุญปัญญาธนาชัย   ป. 4/7

                                                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                       เด็กชายณัฐชนน                เสาวลักษณ์สกุล     ป. 4/7

                                                                                                                      เด็กชายเกียนเซิน-เจฟฟ์   ตัน                          ป.4/10

                                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      เด็กชายกฤดิ                     จรัสเจริญวิทยา       ป. 4/2

                                                      รางวัลชมเชย                                           เด็กชายศุภกร                   จริยะนันตกุล          ป.4/3

                                                                                                                      เด็กชายหฤษฎ์                  อุปรา                      ป.4/9   

                                                                                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

                                                      รางวัลชนะเลิศ                                         เด็กชายศิร์ภาคย์              ชำนาญรัตนกุล      ป.5/10    

                                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                      เด็กชายปกรณ์                  อิทธิฉันทกิจ           ป. 5/2

                                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      เด็กชายวิธวินท์                 อนันตกุล               ป. 5/7

                                                      รางวัลชมเชย                                           เด็กชายอชิตะ                   เอี่ยมไพบูลย์          ป.5/3

                                                                                                                      เด็กชายภพ                      ฤทธิรุตม์                ป.5/6

                                                                                                                      เด็กชายชินาติ                  ปอดีเสมอ              ป.5/8          

                                                                                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   อาเซี่ยนเปลี่ยนวิถีโลก

                                                      รางวัลชนะเลิศ                                        เด็กชายณภัทร                  จิวจินดา                  ป.6/8

                                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     เด็กชายภวินท์                   น้ำผึ้ง                      ป.6/5

                                                                                                                     เด็กชายธัชชัย                   มั่งอุดม                   ป.6/10

                                                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      เด็กชายนราวิชญ์               มโนมยางกุล        ป. 6/8

                                                     รางวัลชมเชย                                           เด็กชายณัฐสิทธิ์                เลิศประเสริฐพันธ์  ป.6/6

                                                                                                                     เด็กชายอนันทสิทธิ์            ผลปรีชากุล             ป.6/8 

 

 นักเรียนระดับชั้นป.3 – 6 เข้าสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7  

ปีการศึกษา 2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธร่มฉัตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ผลปรากฎดังต่อไปนี้

      ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร และเหรียญที่ระลึกได้แก่

                                                                  1.เด็กชายเอกทัน ตระกูลธนศาล ป3/6          2.เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ ป.3/7        

                                                                  3.เด็กชายภูริวินท์    เพชรสุวรรณป.3/10       4.เด็กชายวุฒิภัทร อุดมผล ป.4/7   

                                                                   5.เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์ ป.6/8          

       ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานรอบเจียระไนเพชร และเหรียญที่ระลึก  ได้แก่

                เด็กชายธรรศกร โภควนิช  ป.3/6  

        ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ได้รับทุนการศึกษา  คนละ 1,000 บาท

          พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก  ได้แก่

                                                                                                  1. เด็กชายนะโม  หวังศิลปคุณ ป.3/7

                                                                                                  2.เด็กชายวริทธิ์   วงศ์วิจิตรวณิช  ป.6/8               

                                                                                                   3.เด็กชายรัญชน์  บูรพาชีพ  ป.6/8                     

         ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

     พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก  ได้แก่

           เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย   ป.6/8  

 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา รอบภูมิภาค ภาคกลาง 2558
จัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ(ES-ILC) เมื่อวันเสาร์ที่ 22สิงหาคม 2558 ณ เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น1โซนD
ได้รางวัลชมเชยเข้ารอบชิงชนะเลิศภาคกลางจาก 4,500 โรงเรียน ดังนี้
                                                                                                   1.เด็กชายณภัทร             คงเมือง. ป.6/8
                                                                                                   2.เด็กชายณัฐวัฒน์         แซ่กัง ป.6/8
                                                                                                   3.เด็กชายภานุวัฒน์        จงอานนท์  ป.5/8
                                                                                                   4.เด็กชายธีร์                   เมธีพิทักษ์ธรรม ป.5/8
                                                                                                   5.เด็กชายธนานนท์         มหาผาสุกวัฒน์  ป.6/7
                                                                                                   6.เด็กชายบุณยเกียรติ     สุนทรธรรม  ป.6/7
  ทั้ง6คน ได้รับเกียรติบัตร และรางวัลซีดีกับหนังสือประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับโบราณสถานของไทยคนละ2ชุด

 โครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่  4 สิงหาคม 2558

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เด็กชายวุฒิภัทร  อุดมผล ชั้น ป.4/7

เด็กชายรัญชน์  บูรพาชีพ  ชั้น ป.6/8

 โครงการแข่งขันอาเซียนภาคี ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  ภาพบรรยากาศ "โครงการพลเมืองเด็กสู่มิติโลก" 2558

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร

รายชื่อนักเรียนชนะการประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการตอบปัญหาสังคม

    ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็ก BCC ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

              รางวัลชนะเลิศ                                                    เด็กชายอินทัช                ศิริสุโขดม             ป. 4/10

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                              เด็กชายศิร์ภาคย์             ชำนาญรัตนกุล      ป. 4/8

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เด็กชายภพ                     ฤทธิรุตม์               ป. 4/7

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็ก BCC ร่วมใจรักษ์ในสุขภาพ

                รางวัลชนะเลิศ                                                   เด็กชายธัชชัย                  มั่งอุดม                ป.5/10

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                             เด็กชายนราวิชญ์             มโนมยางกูร        ป.5/8

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เด็กชายอนันต์สิทธิ์         ผลปรีชากุล           ป.5/8

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็ก BCC พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

               รางวัลชนะเลิศ                                                  เด็กชายรัญชน์                 บูรพาชีพ             ป. 6/8

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                            เด็กชายพชรพล               พรหมสิรินิมิต     ป. 6/7

                                                                                                เด็กชายสิทธ์ปาณะ          เหลืองวสนะ         ป.6/6    

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เด็กชายปณิธิ                    รุ่งสุวรรณกิจ        ป. 6/5

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสังคม

รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา    2558

 

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เด็กชายธรรศกร

เด็กชายนะโม

เด็กชายภูริวินท์

โภควนิช

 หวังศิลปคุณ     

 เพชรสุวรรณ                

 ป.3/6

 ป.3/7

 ป.3/10

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายฐิติวัฒน์

เด็กชายธรรมจุติ

เด็กชายเอกทัน

เด็กชายภาคิน

เด็กชายกฤตภาส

เด็กชายนิชฌาน

เด็กชายกิตติพศ

 ศิริพรรคชัย

 เที่ยงธรรม

 ตระกุลธนศาล

 เจนช่างกล

 ธีรนุลักษณ์

โพธิ์ศรีประเสริฐ

 ธีรฉัตรพร

ป.3/2

ป.3/4

ป.3/6

ป.3/6

ป.3/7

ป.3/7

ป.3/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ปีการศึกษา  2558

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เด็กชายวุฒิภัทร

เด็กชายพงศ์ศรัณย์

อุดมผล 

วงศ์วิวัฒน์

ป.4/7

ป.4/9

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายชวิน 

เด็กชายวรภัทร

เด็กชายศิร์ภาคย์

คุณมงคลวุฒิ

วัฒนกำธรกุล

ชำนาญรัตนกุล

ป.4/6

ป.4/7

ป.4/8

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายวิกรานต์ 

เด็กชายวิธวินท์

อารยะประยูร

อนันตกุล

ป.4/1

ป.4/6

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ปีการศึกษา    2558

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายณภัทร จิวจินดา ป.5/8
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายณัฐวิชช์

เด็กชายปณชัย

เด็กชายธรรมนาถ

ดีธนาศิริพงศ์

ธนะปักษ์

เกียรติสมบูรณ์

ป.5/8

ป.5/8

ป.5/8

รองชนะเลิศอันดับ 2    เด็กชายภาณุวัฒน์  จงอานนท์        ป.5/8

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ปีการศึกษา    2558

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์ ป.6/8
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายรัญชน์ บูรพาชีพ ป.6/8
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายจิรันตน์    สาครสุขศรีฤกษ์  ป.6/4     

วิชาหน้าที่พลเมือง "พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย"

                                     กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                                                       

                                        

                                          


ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมบูรณาการอาเซียนและกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                        

                                                        

  แหล่งการเรียนรู้

 

                   

                              ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6

                                                      ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557

                                                              รายละเอียดผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 6

                                                                                                ระดับประถมศึกษาตอนต้น

                                        1. เด็กชายวุฒิภัทร อุดมผล              ป.3/7      ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 21  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                             2. เด็กชายภูวิช  เจริญพานิช            ป.3/6      ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 58  ได้รับเกียรติบัตร

                                             3. เด็กชายชินธันย์  กฤษฎาธิการ     ป.3/6      ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 74  ได้รับเกียรติบัตร  

                                                                                              ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

                                        1. เด็กชายพิชยุตม์  แสงรุ่งคงคา     ป.6/8      เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 
                                                                                                                       ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร

                                             2. เด็กชายเอกณัฏฐ์  แจ่มใส                           ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 16 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                             3. เด็กชายอมต  ลิปิพัฒนา                             ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 16 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                             4. เด็กชายวรภาส  มีจิตไพศาล                       ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 21 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดผลการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

                                                       1. เด็กชายวุฒิภัทร อุดมผล                 ป.3/7      ได้รับรางวัลชมเชย    ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                             2. เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ                             คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน     ได้รับเกียรติบัตร

                                             3. เด็กชายอภินนท์  ธนภัทรศรีวงศ์                     คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน      ได้รับเกียรติบัตร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

                                                      1. เด็กชายพิชยุตม์  แสงรุ่งคงคา     ป.6/8       ได้รับรางวัลชมเชย       ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร                                                                         

                                             2. เด็กชายวศิน  เธียรวุฒิ                                   คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน      ได้รับเกียรติบัตร

                                             3. เด็กชายศรัณชัช  ตันติลักษณ์                       คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน       ได้รับเกียรติบัตร

                                             4. เด็กชายนล    สุภาสืบ                                    คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน       ได้รับเกียรติบัตร

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557

                ป.3 ท้องฟ้าจำลอง  จ. กรุงเทพมหานคร              ป.4 สวนสามพราน  จ.นครปฐม

                     ป.5 พระราชวังโบราณ จ.พระนครศรีอยุธยา          ป.6 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคม ป.3-6 ปี 2557  

     รอบที่ 1 วันที่ 16-19 มิถุนายน 2557

     รอบที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

      การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ในกิจกรรมตอบปัญหาสังคม ระดับชั้นป.4-6

  • ป.4 หัวข้อ เด็ก BCC ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • ป.5 หัวข้อ เด็ก BCC ร่วมใจรักษ์ในสุขภาพ
  • ป.6 หัวข้อ เด็ก BCC ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน

ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 

ระดับชั้นป.6

  • ชนะเลิศ                           เด็กชาย พชร  โอฬารริกสุภัค   ป.6/8
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1      เด็กชาย อินทร์  ใบโพธิ์             ป.6/5
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2      เด็กชาย กันตวิชญ์  ปิยนิรันดร์  ป.6/8

                     

ภาพบรรยากาศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 2557website กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ติดต่อ ได้ที่นี่

อัพเดตข้อมูลโดย oraya.au@bcc1852.com

Last modified: Wednesday, 6 December 2017, 6:52 PM