หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อาจารย์เบญวรรณ  สัตตะพันธ์คีรี

สอน ป.4 ป.5  และ ป.6

อาจารย์สมถวิล   ลิ้มเจริญ
ผู้ประสาน  ป.6
สอน ป.5,ป.6 และ MIP ป.6

อาจารย์ณิชาภา  ชุนสิทธิ์
 
สอน ป.4 และ ป.6

อาจารย์สัณฐิตา   ตันประเสริฐ
ผู้ประสาน  ป.5
สอน ป.4 ,ป.5 และ MIP ป.5

อาจารย์มณธิรา   ปันดี
ผู้ประสาน  ป.4
สอน ป.2,ป.3 และ ป.4 

อาจารย์สุพรรณี  ขำต้นวงษ์
ผู้ประสาน ป.3 
สอน ป.3 และ ป.4

อาจารย์กชกร  เกียรติศรศรี
สอน ป.1, ป.3 , ป.4 
และ MIP ป.5
ทม
อาจารย์สุชาดา   วิจักษณ์โยธิน
ผู้ประสาน   ป.2
สอน ป.1 และ ป.2
ทม
อาจารย์อัญชลี   โชติพนาพันธ์
ผู้ประสาน  ป.1
สอน ป.1 และ ป.2

ขอบเขตเนื้อหา ป.1 กำหนดการสอน ป.1 อบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.1
ขอบเขตเนื้อหา ป.2 กำหนดการสอน ป.2 ขอบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.2 
ขอบเขตเนื้อหา ป.3  กำหนดการสอน ป.3 ขอบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.3
ขอบเขตเนื้อหา ป.4
กำหนดการสอน ป.4 ขอบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.4
ขอบเขตเนื้อหา ป.5 กำหนดการสอน ป.5 ขอบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.5
ขอบเขตเนื้อหา ป.6 กำหนดการสอน ป.6 ขอบเขตเนื้อหาภาษาจีน ป.6

วานาส

   P.6/1

   P.6/2

   P.6/3

   P.6/4

   P.6/5

   P.6/6

   P.6/7


 รอบ Spelling Test  ออกอากาศ (2 ก.ค. 59)

 

รอบ Spelling Audition (9 ก.ค. 59)

 รอบ Spelling Test  ออกอากาศ (16 ก.ค. 59)

รอบ Spelling Audition (23 ก.ค. 59)

รอบ Spelling Audition (30 ก.ค. 59)

ตัวแทนโรงเรียนระดับประถมเข้าร่วมการแข่งขัน Good Morning  Vocab King ณ สถานีไทยพีบีเอส

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2558

ทางสถานีไทยพีบีเอส เวลา 09.05 - 09.25 น.

 

************************************************************************

        

                         

เครือข่ายการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย-นานาชาติ ได้จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเกรียรติบัตร เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2556

ผลการแข่งขันของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      1. ด.ช.อคิระ  พิพัฒน์ธารากุล             ป. 3/8           รางวัลชมเชยอันดับ 2
      2. ด.ช.วาริช  กันฉาย ป. 3/7 รางวัลชมเชยอันดับ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      1. ด.ช.ศรัณย์  ไตรภัทรนันท์ ป. 5/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
      2. ด.ช.วรภาส  มีจิตรไพศาล ป. 5/8 รางวัลชมเชยอันดับ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      1. ด.ช.ปรานต์  ชโลธรพิเศษ  ป. 6/8 รางวัลชนะเลิศ
      2. ด.ช.อติโรจน์  อภัยราช ป. 6/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
      3. ด.ช.ร่มธรรม  กังสวิวัฒน์ ป. 6/8 รางวัลชมเชยอันดับ 1
      4. ด.ช. พชร  เหลืองเรืองเวช ป. 6/8 รางวัลชมเชยอันดับ 3

************************************************************************

จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้ส่งนักเรียน ป.4 ป.5 และ ป.6

เข้าร่วมสอบชิงทุนการเรียนภาษาอังกฤษ ของ House of Knowledge

ประเทศอังกฤษ เข้าร่วม 134 คน      ติดอันดับ 2-6 จำนวน 57 คน
ประเทศออสเตรเลีย       เข้าร่วม 49 คน ติดอันดับ 3-6 จำนวน 30 คน
ประเทศสิงค์โปร์ เข้าร่วม 28 คน ติดอันดับ 2-6 จำนวน 20 คน

Chinese Multimedia Textbook P.1

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Chinese Multimedia Textbook P.2

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Chinese Multimedia Textbook P.3

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Chinese Multimedia Textbook P.4

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Chinese Multimedia Textbook P.5

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Chinese Multimedia Textbook P.6

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6

Last modified: Sunday, 11 February 2018, 9:31 PM