กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประถมศึกษา

แบบประเมิน ทัศนคติการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 

              อ.สิริพรรณ   พ่วงสุขขี

                                              คอมพิวเตอร์

                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 6

                   หัวหน้ากลุ่มสาระ

 อ.พีระพงค์   รัตนวงศ์แข

การงาน ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

                          อ. นาวิน   แก้วล้อมทรัพย์

                             คอมพิวเตอร์

              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5

อ.ยอด วิจักษณ์โยธิน

การงานฯ และคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                    อ.นพดล  รุ่งเรืองธนาผล

                  การงาน ฯ และคอมพิวเตอร์

                     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ.ประเปรียว   อาบสุวรรณ์

             อ.ประเปรียว   อาบสุวรรณ์

  การงาน ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา

ขอบเขตกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประถมฯ ปีการศึกษา 2560

ขอบเขตการงานอาชีพ  สาระเพิ่มเติม (การงาน) ป1
ขอบเขตการงานอาชีพ  สาระเพิ่มเติม (การงาน) ป2
ขอบเขตการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ป3 การงาน คอมพิวเตอร์
ขอบเขตการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ป1
ขอบเขตการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ป2
ขอบเขตการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ป4
ขอบเขตการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ป5 การงาน คอมพิวเตอร์
ขอบเขตการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ป6

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประถมฯ ปีการศึกษา 2560
                             

การงานอาชีพ สาระเพิ่มเติม   ป1 การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ป1
การงานอาชีพ สาระเพิ่มเติม   ป2 การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์ปกติ)  ป2
การงานอาชีพ สาระเพิ่มเติม   ป3 การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ป3
การงานอาชีพ (การงาน)    ป4 การงาอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ป4
การงานอาชีพ (การเกษตร)  ป5 การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ป5
การงานอาชีพ (การเกษตร)  ป6

การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์ปกติ) ป6

DOWN LOAD ใบงานและศึกษาเพิ่มเติมวิชาคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

คอมพิวเตอร์ ป.1    

ติดตามผลงานนักเรียนที่นี่

โปรแกรมฝึกพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ป.2 

คอมพิวเตอร์ ป.3
คอมพิวเตอร์ ป.4
คอมพิวเตอร์ ป.5

คอมพิวเตอร์ ป.6 คอมปกติ 

ติดตามผลงานนักเรียนห้องเรียน Mac ทุกระดับชั้น

ติดต่อกลุ่มสาระฯ ได้ที่นี่   02-6371852

Last modified: Monday, 12 February 2018, 8:40 AM